torek, 17. maj 2011

Projekti liste


1. SVETOVALNICA DNS
Temeljni namen je vzpostavitev svetovalnice za statusna in materialna vprašanja novinarjev, s posebnim poudarkom na najbolj ranljivi skupini honorarnih in začasnih sodelavcev v prekernih položajih, ki se izmikajo splošni delovni zakonodaji ali pa jo celo prečijo. Ta bo del prenovljene multimedijske platforme društva, v obliki posebne rubrike, z brezplačnimi pravnimi mnenji. Zato je treba projekt izvesti ob prenovi celotne podobe društva in ga povezati s projekti, ki posegajo tudi na druga področja; izobraževanje, prenova novinarskih dnevov in tako naprej.
Svetovalnica bi tudi zametek enotne novinarske pravne službe, kjer bo potrebno sodelovanje z novinarskim sindikatom.
Društvo je treba pretresti tudi na sistemski ravni in ga – skupaj s krovnim sindikatom - po potrebi podvreči devoluciji. Najprej je treba razjasniti razmerja s krovnim sindikatom – torej, kdo, koga, zakaj, pri katerih vprašanjih in s kakšno legitimnostjo zastopa v pogajanjih o sistemskih zadevah na ravni države in z delodajalci. To velja tako za medijsko, kot ostale zakonodaje. Sledili bomo sklepu zadnje skupščine DNS, da je treba s Sindikatom novinarjev Slovenije nadaljevati pogovore o možnosti združitve obeh organizacij. Šele nato bo mogoče realno spregovoriti o prenovi in ponekod uvedbi kolektivne pogodbe za novinarje.

2. PREPOZNAVNOST DNS
Pomembna komponenta umeščanja DNS med pomembne družbene akterje je tudi prenova celostne podobe in pojavnosti v ožji in širših javnostih.
Nujna sta osvežitev logotipa in nadgradnja spletne strani v sodobno multimedijsko platformo (interne novice, novice s širšega strokovnega področja, ustanovitev foruma, e-svetovalnica, spletne publikacije, vključitev družabnih omrežij, pojavnost v uveljavljenih multimedijskih kanalih). Društvo mora, ob gradnji vplivne spletne skupnosti, seveda graditi tudi na “fizičnem” kontaktu med člani. Za začetek tudi s povsem preprostimi rešitvami – rednimi družabnimi srečanji različnih novinarskih generacij.
Prepoznavnost DNS lahko povečamo tudi z že uveljavljenimi projekti društva – novinarskimi dnevi, podelitvami novinarskih nagrad, predavanji in okroglimi mizami. Te projekte lahko izkoristimo za konstruktiven dialog z drugimi strokovnimi javnostmi in jih tako seznanimo s stanjem slovenskega novinarstva in medijskega prostora.
DNS mora obuditi svojo strokovno publikacijo. Če finančno ni drugače izvedljivo, lahko zaenkrat le na spletni strani. Strokovne vsebine in analize aktualnega medijskega dogajanja moramo uporabiti tudi kot “društveni piar”, torej sprožilec širše razprave o pomembnejših medijskih temah.
Ker je izzivov pred slovenskimi novinarji ogromno, mora temu primerno delovati tudi Upravni odbor DNS. Člani morajo prevzeti pristojnosti za posamezna področja in jih, če je to potrebno, v imenu društva tudi zagovarjati pred širšo javnostjo.

3. POVEZOVANJE DNS
DNS mora okrepiti sodelovanje s ključnimi institucijami, ki delujejo v slovenski medijski sferi. Nujna je vzpostavitev povezave z novinarsko katedro Fakultete za družbene vede (vključitev članov in projektov društva v izobraževalni proces, vključitev akademskih dejavnikov v društvene aktivnosti) in Društvom študentov novinarstva FEJS Slovenija (sodelovanje pri izvedbi projektov društva, pomoč starejših kolegov mlajšim pri vključitvi na trg dela). Decentralizirane enote društva bi morale okrepiti tudi sodelovanje z medijskimi programi drugih univerz in tako na “novinarski zemljevid” spet odločno postaviti regionalno/lokalno novinarstvo.
Tudi v piarovskih vrstah so vedno močnejši posamezniki, ki vendarle težijo k spremembam v njihovi stroki in si želijo konstruktivnega in odkritega dialoga z novinarji. Preučili bomo možnosti vzpostavitve organizirane oblike kritičnega dialoga.
Pri mednarodnem sodelovanju se velja najprej tesneje povezati s hrvaškimi kolegi (predvsem zato, ker je eden od kandidatov za člana upravnega odbora trenutno dopisnik iz Zagreba), v upravnem odboru pa velja posebno pozornost nameniti tudi tesnejšemu sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, kar bi nam lahko pomagalo tudi pri pridobitvi sredstev za izvedbo programov.

4. IZOBRAŽEVANJE DNS
Novinarji nimamo poklicnih objektivnih meril in pravil, po katerih delujemo. Le etične zaveze. Zato moramo krepiti vsa znanja, s katerimi operiramo. Kako?
Novinarska kramljalnica: mesečna izobraževanja v obliki predavanj ali seminarjev na različne teme: v sklopu letnika bi, denimo, potekali tečaji (medijskega) prava in branja računovodskih bilanc, predavanj strokovnjakov o aktualnih dogodkih (recimo o vojni v Libiji), abecede internetnega novinarstva.
Izobraževanje javnosti: novinarji moramo odgovorno opravljati svoj poklic, ljudem pa pokazati na razliko med novinarji in vsemi ostalimi, ki se ukvarjajo s "prenosom" podatkov, informacij, vsebin - torej na razliko s spletnimi novičarskimi portali, blogi in socialnimi omrežji oziroma vsemi platformami, kjer se objavljajo novice.
Jezikovni tečaji
Tematske okrogle mize po Sloveniji (6-8 na koledarsko leto, do konca letošnjega leta 3: Koper, Maribor, Ljubljana)
Novinarska urgenca: organizacija problemskih konferenc ob nepričakovanih, nenadnih dogodkih, ki jih v napetih razmerah v našem stanu lahko v prihodnosti pričakujemo;
Prenova novinarskih dnevov z bolj dinamičnimi in interaktivnimi vsebinami z več vsebinskimi dimenzijami: specializirano novinarstvo, preiskovalno novinarstvo, splet, razprave z ostalimi strokami, državljansko novinarstvo ...) Novinarski dnevi morajo med drugim postati magnet za nabiranje novih članov, zlasti mlajših, zato pa je treba ustrezno zasnovati tudi spremljevalni, zabavni, program.
Fotografija, televizijska slika in druge vizualne vsebine. Ti elementi so sestavni in nepogrešljivi del vsake novinarske zgodbe. Zato moramo
vprašanja in dileme povezane z njimi, vnesti v širšo razpravo in aktualne
medijske debate. Skupaj s kolegi fotografi in snemalci.

Ni komentarjev:

Objavite komentar